Католическа Църква

КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОБЩНОСТТА В ЕВРОПА

 

Декларация на Комисията на Епископските конференции към Европейската комисия (COMECE) с оглед на европейските избори през 2019 година.

 

От 23 до 26 май 2019 година всички граждани на ЕС от европейския континент ще бъдат отговорни за избирането на новите членове на Европейския парламент. Резултатите от изборите ще обусловят политическите решения, които оказват влияние върху ежедневието ни през следващите 5 години.

 

Католическата църква е част от европейското изграждане от повече от две хилядолетия, от самото му начало до ден днешен, допринасяйки чрез своята социална доктрина.

 

Преди десет години, влизането в сила на Договора от Лисабон откри редица нови възможности. Изправени пред много неясноти, сегашното настроение изглежда по-малко оптимистично. Европейските избори през 2019 г. идват в подходящия момент, за да се направи политически избор, който ще насърчи възобновяването на братските отношения сред хората, възобновявайки европейския проект.

 

В този контекст, епископите на COMECE призовават всички вярващи и всички хора с добра воля да гласуват. Приканваме нашите събратя европейци да не се поддават на изкушението да се водят единствено от своя вътрешен поглед, а да упражнят правата си за изграждането на Европа. Като направят така, че да се чуе тяхното собствено политическо мнение, хората имат капацитета да насочат Съюза в посоката, в която те искат да върви.

 

ЕС не е перфектен и вероятно се нуждае от нов разказ за надежда, включващ гражданите му в проекти, възприемани като по-приобщаващи и по-добре служещи на общото благо.  Всяко мнение се брои при избиране на лицата, които ще представляват нашите политически възгледи. Изборите са само първата стъпка от политическия ангажимент и призовават гражданите демократично да наблюдават и съпровождат политическия процес.

 

В дух на отговорност, гражданите и институциите, които им служат, трябва да работят заедно за една обща съдба, излизайки извън рамките на разделенията, дезинформацията и политическата инструментализация.

 

За да бъде успешен, изборният дебат трябва да се съсредоточи върху политиките на ЕС, както и върху способността на кандидатите да ги създават и прилагат. Честност, компетентност, лидерство и ангажираност към общото благо са необходими качества за онези лица, които искат да изпълнят мандат на ниво ЕС. Избирателният дебат е подходящият момент за обявяване и представяне на различни виждания, извън стерилните конфронтации.

 

Това е и подходяща възможност за вярващите да задават въпроси на кандидатите за личния им  ангажимент по време на мандата им за защитаване на човешкото достойнство на всички хора, за насърчаване на възможности,  отразяващи нов християнски хуманизъм и политики, които служат и са оформени от основните човешки права.

 

Какво означава да си европеец? Европа понякога се възприема като отдалечена и погълната в себе си. Като европейски граждани, ние трябва да направим крачка и да поемем отговорността относно даването на конкретен смисъл на „единство в многообразието“. Единство в многообразието предполага общи правила, които  дават законна защита и насърчаване на свободата и свободомислието чрез демократични практики, които илюстрират отчетността, прозрачността и справедливото прилагане на закона. Европейските публични органи не трябва да се възприемат като налагащи едностранни решения отвън, а по-скоро като благоприятстване на личната и колективна ангажираност на всички граждани в един истински, съзидателен и почтен диалог.

 

За да може да се справи с предизвикателствата, с които се сблъсква, ЕС трябва да преоткрие своята обща идентичност и да укрепи своята солидарност, за да обнови социалните връзки, които съществуват в страните и между народите. Нуждаем се от ЕС, който да защитава семействата на най-уязвимите, на културите.Уважението към принципа на субсидиарност трябва да бъде ключов стълб на един Съюз, в който всички могат да се чувстват като у дома си и като равнопоставени създатели, смеем да кажем „движещи сили“ на проекта. Това също така важи и за обгрижване и запазване на постиженията на ЕС и за амбициозния стремеж за намиране на нови такива.

 

Диалогът с църквите и религиозните общности следва да бъде допълнително заздравен на базата на член 17 от ДФЕС, с продуктивност, ангажираност и уважение от страна на институциите на ЕС.

 

ЕС е изправен пред важни предизвикателства. Цифровизацията не е просто криза, но и мутация. Възвръщането на контрола върху живота ни пред лицето на дигитализацията предполага решения за икономиката и финансите, които да спомагат за по-доброто обслужване на хората, особено най-уязвимите. Цифровизацията оказва влияние върху всички и всичко, което познаваме (бъдещето на професиите, защитата на личните данни, многостранното използване на изкуствен интелект). За COMECE е фундаментално да се запази централната роля на човешката личност и подход, който е основан на солидни етични рамки.

 

На ниво ЕС трябва да бъдат разработени правила и практики, благоприятни за семейството, които да съпровождат цялостното човешко развитие на хора, семейства и общности. Въпросът за демографията трябва да се върне на преден план. Въпросът засяга както раждаемостта, така и стареенето. Липсата на надежда и перспективи кара редица страни да станат свидетели на рязко намаляване на тяхното население. Младите европейци трябва да се чувстват уверени, че са в състояние да изградят семейство и да си върнат надеждата в страната, от която произхождат чрез общи, взаимно полезни проекти.

 

Благосъстоянието на семейството е свързано с един Съюз, който насърчава икономиката на социалния пазар. Политиките за намаляване на бедността трябва да се основават на идеята, че това, което работи за по-бедните, работи за всички останали.

 

Очаква се подновяване на усилията за намиране на ефективни и общи решения относно миграцията, даването на политическо убежище и интеграцията. Интеграцията е въпрос, който засяга не само хората, които влизат в ЕС, но и на гражданите на ЕС, които се преместват в държава, различна от тяхната. Това води до въпроса: как да се приветстваме по-добре в Европа? Нещо повече, миграцията и даването на убежище не са отделен въпрос, а са свързани със солидарността, с ориентирана към човека перспектива, с ефективни икономически и демографски политики.

 

Гласуването на тези избори означава също така поемането на отговорност за уникалната роля на Европа на световно ниво. Общото благо е по-важно от Европа. Например, грижата за околната среда и устойчивото развитие не може да бъде ограничена до границите на ЕС и изборните резултати ще повлияят на решенията, които засягат цялото човечество. Силен Съюз на международната сцена е също необходим и за насърчаването и защитата на човешките права във всички области и за солиден принос на ЕС като многостранен участник за мира и икономическата справедливост. Европа трябва да остане конкурентоспособна, без да се отказва от своите принципи и стандарти.

 

На диалога „Да (Пре)осмислим Европа“ през октомври 2017 г., папа Франциск припомни, че „Европейският съюз ще остане верен на своя ангажимент за мир само дотолкова, доколкото не губи надежда и може да се обнови. за да отговори на нуждите и очакванията на своите граждани“.

 

Гласуването може да е само първата стъпка, но тя е най-необходимата. Като се има предвид вдъхновението на папа Франциск , ние призоваваме всички граждани, млади и стари да гласуват и да се ангажират по време на подготовката и на европейските избори: това е най-добрият начин да се направи от Европа това, което те считат за правилно и справедливо. Гласуването е не само право и задължение, но и възможност за изграждане на конкретна форма на Европа!