Католическа Църква

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА ПРЕЗ 2018 Г.

Както всяка година по повод Световния ден на мисията, който тази година се отбеляза за 92-и път на 21 октомври 2018 г., Агенция Fides публикува статистически данни, които дават цялостен поглед върху мисионерството на Църквата по света. Данните са взети от последното издание на „Книга за църковната статистика“ (актуализирана към 31 декември 2016 г.) за членовете на Църквата, църковните структури в здравеопазването, социалните дейности и образованието. Промените в сравнение с миналата година са посочени в скоби, съответно с + за увеличение или – за намаление.
 

 

Население на света
Към 31 декември 2016 г. населението на света е 7 352 289 000, което представлява увеличение от 103 348 000 души в сравнение с миналата година. Ръст на населението е регистриран на всички континенти, включително в Европа: най-голямо е то в Азия (+49 767 000) и Африка (+ 42 898 000), следвано от Америка (+ 8 519 000), Европа (+1 307 000) и Океания (+ 857 000).
 

 

Католици
Към същата дата католиците в света наброяват 1 299 059 000 души, което представлява ръст с 14 249 000 души. Увеличение се наблюдава по всички континенти, с изключение на Европа за трета поредна година (- 240 000). Най-голям е ръстът на католиците в Африка (+6 265 000) и Америка (+ 6 023 000), следвани от Азия (+ 1 956 000) и Океания (+ 254 000). Делът на католиците сред населението на света намалява с 0.05%, като тази година възлиза на 17.67%. По континенти делът на католиците се увеличава в Америка (+0.06), Азия (+0.01) и Океания (+ 0.02), а намалява в Африка (- 0.18) и Европа (- 0.11).
 

 

Свещеници спрямо цялото население и католиците
Тази година съотношението между общото население и свещениците се е увеличил с 254 души, достигайки средно съотношение от 14 336 души на 1 свещеник. Разпределено по континенти се наблюдава увеличение в Африка (+ 271), Америка (+ 108), Европа (+ 66) и Океания (+ 181). Единственият спад е регистриран в Азия (- 264).
Броят на католиците спрямо свещениците се е увеличили с 39 души, достигайки средно до 3 130 католици на 1 свещеник. Увеличение се наблюдава в Африка (+7), Америка (+74); Европа (+ 22), Океания (+ 52). В Азия практически не се наблюдава промяна (-13).


 

Църковни структури и мисии
Броят на църковните структури е с 10 повече спрямо предходната година, като те достигат 3 016, като нови такива структури са създадени в Африка (+3), Америка (+3), Азия (+3), Европа (+1). В Океания няма промяна.

 

Мисионерските седалища  със собствен свещеник наброяват 2 140 (581 повече от предходната година). Намаление се наблюдава само в Африка (- 63), докато увеличение е регистрирано в Америка (+ 98), Азия (+ 151) Европа (+ 364) и Океания (+ 31).
Мисионерските седалища  без собствен свещеник са намалели с 513, до 142 487. Увеличение е регистрирано в Африка (+ 135), Европа (+456) и Океания (+ 91). Броят им е спаднал в Америка (- 35) и Азия (- 1.160).
 

 

Епископи
Общият брой на епископите по света се е увеличил с 49 и сега те възлизат на 5 353. Нараства броят на диоцезните епископи и посветените епископи. Диоцезните епископи възлизат на 4 063 (увеличение от 27), докато посветените епископи наброяват 1 263 (увеличение от 22).
Увеличение на броя на диоцезните епископи се наблюдава в Америка (+ 20); Азия (+ 9), Европа (+ 3), а намаление - в Африка (- 2) и Океания (- 3). Броят на посветените епископи се увеличава на всички континенти, с изключение в Азия (- 7): Африка (+ 5), Америка (+ 14), Европа (+ 8), Океания (+ 2).
 

 

Свещеници
Общият брой на свещениците продължава да намалява и през тази година до 414 969 (- 687). Континентът, на който е регистриран най-голям спад, отново е Европа (- 2 583). Спад се наблюдава и в Америка (-589). Увеличение се наблюдава в Африка (+ 1 181) и Азия (+ 1 304), а в Океания няма промяна. Диоцезните свещеници са се увеличили с 317, възлизайки общо на 281 831, като намаление се регистрира само в Европа (- 1 611), а увеличение ‒ в Африка (+ 983), Америка (+ 180), Азия (+ 744) и Океания (+ 21). Броят на посветените свещеници намалява с 1 004 до 133 138. Увеличение, подобно на предходните години, се наблюдава в Африка (+ 198) и в Азия (+ 560), докато броят им намалява в Америка (- 769), Европа (- 972), Океания (- 21)
 

 

Постоянни дякони
Броят на постоянните дякони в света се увеличава с 1 057 до 46 312. Най-голямо увеличение отново е регистрирано в Америка (+842), следвана от Европа (+145), Океания (+45), Африка (+22) и Азия (+3).
Постоянните диоцезни дякони в света са 45 609, което представлява увеличение от 982 души. Броят им се увеличава на всички континенти с изключение на Азия (- 38): Африка (+ 36), Америка (+ 807), Европа (+130) и Океания (+ 47).
 

 

Броят на постоянните посветени дякони възлиза на 703, което е увеличение от 75 души в сравнение с предходната година, като броят им бележи спад в Африка (-14) и Океания (- 2), докато те нарастват в Азия (+41), Америка (+35) и Европа (+ 15).
 

 

Посветени мъже и жени
Броят на непосветените свещеници намалява за четвърта поредна година с 1 604 души до 52 625. Регистрирано е намаление на всички континенти: в Африка (-50), Америка (-503), Азия (-373), Европа (-614) и Океания (-64). Тази година дори се отбелязва спад в общия брой на посветените жени с 10 885 до 659 445 монахини. Увеличение е регистрирано в Африка (+ 943) и Азия (+ 533), а спад - в Америка (- 3,775), Европа (8,370) и Океания (-216).


 

Членове на мирски институти, мъже и жени
Броят на членовете на мъжки институти възлиза на 618, което е спад (-79) след увеличение в сравнение с предишната година. По континенти увеличение се наблюдава в Африка (+2) и Азия (+ 4), а спад - в Америка (-77), а в Европа (-8). В Океания тази година няма промяна.
Броят на жените, които членуват в светски институти, тази година намалява с 459 до общо 22 400 членове. Увеличение се  наблюдава само в Африка (+ 113), докато останалите континенти бележат спад: Америка (-33), Азия (-35) Европа (-502) и Океания (-2).
 

 

Мирски мисионери и катехисти
Броят на мирските мисионери по света възлиза на 354 743 души, което е увеличение от 2 946 души, дължащо се основно на Америка (+ 4 728) и Африка (+759). Спад се наблюдава в Азия (- 1.569), Европа (-921) и Океания (- 55). Катехистите по света намаляват с 36 364 до общо 3 086 289. Увеличение се наблюдава само в Африка (+ 10 669). Спад е регистриран в Америка (- 20.407), Азия (- 12 896), Европа (- 13 417) и Океания (- 313).
 
 
 

Семинаристи от горен курс
Броят на семинаристите от горния курс, диоцезни и религиозни, тази година намалява с общо 683 души, като те възлизат общо на 116 160. Увеличение се наблюдава в Африка (+1 455) и в Азия (+9), докато спад и през тази година се наблюдава в Америка (-1 123), Европа (-964) и Океания (-60).
Броят на диоцезните семинаристи от горен курс възлиза на 71 117 (ръст от 999 в сравнение с предходната година), а броят на посветените семинаристи от горен курс възлиза на 45 043 (-1 682). Диоцезните семинаристи се увеличават в Африка (+1 059), Америка (+16) и Азия (+310), докато борят им спада в Европа (-381) и Океания (-5). Посветените семинаристи нарастват само в Африка (+396), докато те намаляват в Америка (-1 139), Азия (-301), Европа (-583) и Океания (-55).
 
 
 

Семинаристи от долен курс 
Броят на семинаристите от долен курс, диоцезни и посветени, тази година намалява с 2 735 до 101 616 души. Намаление се забелязва по всички континенти: Африка (-69), Америка (-1 299), Азия (-871), Европа (-581), Океания (-5).
Диоцезните семинаристи от долен курс възлизат на 78 369 (-1.729), а посветените  – на 23 247 (-1.006). Броят на диоцезните семинаристи от долен курс нараства в Африка (+ 236) и Океания (+7). Спад се отбелязва в Америка (-684), Азия (-988), Европа (-300). Посветените семинаристи от долен курс нарастват само в Азия (+207), докато те намаляват в Африка (-305), Америка (-615), Европа (-281) и Океания (-12).
 
 
 

Католически училища и образование
В областта на образованието Католическата църква управлява 72 826 детски градини с 7 313 370 ученици; 96 573 основни училища с 35 125 124 ученици; 47 862 средни училища с 19 956 347 ученици. Църквата също така полага грижи за 2 509 457 ученици в гимназии и за 3 049 548 студенти.
 

 

Католически социални и здравни центрове
Социалните и здравни центрове, управлявани по света от Католическата църква включват: 5 877 болници, повечето от които в Америка (1 530) и Африка (1 321); 15 937 диспансера, главно в Африка (5 177), Америка (4 430) и Азия (3.300); 610 домове за хора, болни от проказа, главно в Азия (352) и Африка (192); 15 722 домове за грижа за възрастни хора или хронично болни или хора с увреждания, главно в Европа (8 127) и Америка (3 763); 9 552 сиропиталища, главно в Азия (3 660); 11 758 ясли, главно в Азия (3 295) и Америка (3 191); 13 897 брачни консултантски центрове, главно в Европа (5 664) и Америка (4 984); 3 506 социални центъра и 35 746 други институции.
 

 

Църковни структури, подчинени на Конгрегацията за евангелизиране на народите
Църковните структури, подчинени на Конгрегацията за евангелизиране на народите, са общо 1 114, което представлява увеличение с 3 в сравнение с миналата година. Повечето от тези структури са в Африка (511) и в Азия (482), следвани от Америка (75) и Океания (46).
 
 
 

Източник: www.zenit.org