Католическа Църква

ПЪРВЕНСТВОТО НА ПАПАТА (НАСЛЕДНИКА НА АП. ПЕТЪР)

Три слова на Христос Господ за първенството на Петър

Нека прочетем как Христос Господ отговаря на изповеданието на Петър: „Ти си Петър и на тоя камък ще съградя църквата Си и портите адови няма да й надделеят; и ще ти дам ключовете на царството небесно и каквото свържеш на земята, ще бъде свързано на небесата; и каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата“ (Мат. 16:18-19).

 

Добре е да не забравяме, че тогава, когато Господ Исус си го избира за пръв между апостолите, Петър е още твърде незрял във вярата. Евангелистът пише, че почти веднага се оказва, че той все още е напълно неспособен да разбере тайната на кръста (срв. Мат. 16:21-23). Нещо повече, в часа на изпитанието ще се отрече от своя Учител.

 

Затова е още по-важно да отбележим, че Господ Исус едва ли не в мига преди отричането на Петър отново заявява Своята воля именно той да бъде пръв сред апостолите. „Симоне, Симоне! – се обръща Той към него по време на Тайната вечеря – Ето, сатаната поиска да ви сее като пшеница; но Аз се молих за тебе, да не оскъднее вярата ти; и ти някога, кога се обърнеш, утвърди братята си“ (Лук. 22:31-32). Именно от тези думи на Господ Исус води началото си апостолското учение, че една от основните задачи на Петър и неговите наследници в Църквата е да „утвърди братята си във вярата“.

 

В Евангелието на свети Йоан откриваме още един текст, който говори за това колко много Господ Исус държи да остави на Църквата институцията на първенството. Това се случва вече след Възкресението. Господ Исус, сякаш позовавайки се на трикратното отричане, пита Петър три пъти: „Симоне Йонин, любиш ли Ме?“ и всеки път, след като получава потвърждение от него, повтаря: „Паси Моите агънца, паси Моите овци“ (срв. Йоан. 21: 15-17). Това събитие е за католическото тълкуване на първенството важна отправна точка винаги, когато искаме да напомним, че първенството в Църквата трябва да се изпълнява в дух на любов към Христа.

 

В същото време няма да бъде излишно тук още веднъж да се напомни, че когато апостол Йоан описва това събитие, Петър от тридесет години вече не е между живите. Трудно може да се намери по-силно доказателство за това, че Йоан вижда в първенството на Петър безценен дар от Спасителя за цялата Църква и за всички нейни поколения.

 

Из книгата на Яцек Салий ОР, “Необходим ли е Папа в Църквата?” 

http://www.roncalli-books.org/?act=products&do=details&id=851