Католическа Църква

КАРИТАС СОФИЯ

КАРИТАС СОФИЯ е благотворителна организация на Софийска епархия св. Йоан XXIII за католиците от византийско-славянски обред в България, създадена  да извършва милосърдни дела от нейно име и да възпитава в уважение и любов.

Нашата мисия

Любовта към ближния ни води към човека в нужда. Уповавайки се на християнските ценности, ние, служителите и доброволците от „Каритас София”, подпомагаме най-уязвимите членове на нашето общество да открият пътя към достоен и справедлив живот, без оглед на тяхната религиозна принадлежност, раса, пол и други различия. „Каритас София” е изразител на Социалното учение на Католическата църква.

Биография

„Каритас София” е учредена на 31 август 1993 година, регистрирана е от Софийски градски съд на 20 април 1994 г. и е вписана в регистъра на Министерство на правосъдието под №20030416009, като юридическо лице с нестопанска цел – сдружение, определено за извършване на общественополезна дейност. През 90-те години организацията е фокусирана върху спешната хуманитарна помощ с цел оцеляване във времето на икономическата криза. С началото на новия век започва развитието на дългосрочните грижи. За целта, „Каритас София” се регистрира в Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето, като лицензиран доставчик на редица социални услуги.

За кого се грижим

Всеки човек е създаден по Божий образ и в негово лице ние виждаме Бог. Следвайки думите на Христос: „Каквото сте сторили на моите най-малки братя и сестри, мене сте го сторили“, ние се грижим за най-страдащите, както бихме се погрижили за Него. Нямаме собствени средства, затова не можем да помагаме на индивидуални случаи. Подкрепяме стари хора, хора с увреждания, уязвими деца и семейства, бежанци, хора, зависими от психоактивни вещества, жени в неравностойно положение, бездомни хора. Съдействаме и на хората, които искат да помагат като доброволци.

Как се грижим

Поддържаме следните стационарни грижи:

· 2 дневни центъра за стари хора

· 1 дневен център за възрастни хора с увреждания

· 1 център за социална рехабилитация и интеграция на деца и младежи с увреждания

· 3 центъра за обществена подкрепа – комплексни грижи за деца и семейства

· 1 център за настаняване на бременни и майки в риск да изоставят децата си

· 1 социален център за жени в неравностойно положение

· 1 център за социална рехабилитация и интеграция на бежанци и търсещи убежище

Мобилната ни теренна работа се изразява в:

· 4 екипа за домашни грижи за стари хора

· 1 екип за грижа на улицата за бездомни хора

· 1 екип за грижа на улицата за хора, зависими от психоактивни вещества

· 2 екипа за контрол и превенция на туберкулозата сред бежанци и младежи в риск

· 1 екип за подкрепа на ромски деца, чиито родители работят в чужбина

· 1 екип от доброволци за образователни дейности с деца и възрастни бежанци

Къде работим

Седалището на организацията е в София, дейностите се развиват на местата, където е представена Католическата апостолическа екзархия: София, Пловдив, Бургас, Малко Търново, Куклен и Покрован (общ. Ивайловград), както и в Баня (общ. Нова Загора), Веселиново (общ. Тунджа). 

Организационна структура

Върховен орган на Сдружението е Общото събрание. В него членуват по двама представители от енорийските доброволчески структури на „Каритас София” в Пловдив, Бургас, Куклен и Малко Търново. Общото събрание избира 3-членен Управителен съвет, който назначава Изпълнителен директор. 

Нашите сътрудници

Организираните от нас дейности се реализират от близо 80 платени служители и над 100 доброволци. Както и при хората, на които помагаме, и тук няма значение религиозната принадлежност. Важно е хората да зачитат християнската етика. 

Контакти

ж.к. „Илинден“, бл.55, вх.В, София 1309
info@caritas-sofia.org
www.caritas-sofia.org