Католическа Църква

ПРЕДСТАВЯНЕ НА INSTRUMENTUM LABORIS ЗА СИНОДА: „ПРИЗВАНИЕТО И МИСИЯТА НА СЕМЕЙСТВОТО В ЦЪРКВАТА И СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ

На 23 юни 2015 г. в прес-офиса на Ватикана беше представен Instrumentum Laboris за 14-редовна Генерална асамблея на Синода на епископите, озаглавен: „Призванието и мисията на семейство в Църквата и съвременния свят“ (4-25 октомври 2015 г.). Документът беше представен от кардинал Лоренцо Балдисиери, генерален секретар на Синода на епископите; Кардинал Петър Ердьо, Архиепископ на Естергом-Будапеща, Унгария, главен докладчик на 14-та редовна Генерална асамблея на Синода на епископите и Архиепископ Бруно Форте, специален секретар на асамблеята.
 


Instrumentum laboris (или „работен документ“) е официален документ на Ватикана, в който се обобщават заключенията от миналогодишния извънреден синод и отговорите на специални въпросник, разпратен в Църквата през декември 2014 г.
 


Документът, обясни кардинал Балдисиери, е разделен на три части, следвайки структурата на Relatio Synodi, което показва близката връзка между Третата извънредна асамблея на Синода на епископите, проведена през октомври 2014 г., която беше посветена на „пастирските предизвикателствата пред семейството в контекста на евангелизацията“ и предстоящата редовна Асамблея. Първата част, озаглавена „Вслушване в предизвикателствата пред семействата“ е в най-пряка връзка с миналогодишния Синод, втората – „Разпознаване на семейното призвание“ и третата – „Мисията на семейството днес“ въвеждат проблемите, които ще бъдат обсъдени на предстоящия Синод.
 


Кардиналът се спря на някои от промените в първата част, която се спира на антропологично-културните, социално-икономическите и екологичните въпроси, които вече бяха подробно разгледани в новата енциклика Laudato Sì. Основните предизвикателства, обясни той, са „бедността и социалното изключване, старостта, вдовството, тежката загуба в семейството, миграцията, ролята на жените, емоционалният живот и образованието в сексуалността, както и биоетическите проблеми“.
 


Във втората част, „Разпознаване на семейното призвание“, Relatio Synodi е допълнен с темите за естествения брак и пълнотата на тайнството, неделимостта като дар и задължение, единство и плодотворността, мисионерско измерение, вярата, молитвата, катехизиса, близката връзка между Църквата и семейството, младостта и страхът от брака, както и въпроси за милосърдието.

 

Третата част, посветена на „Мисията на семейството днес“ започва с размисъл за семейството и евангелизацията и изследва в дълбочина поредица от въпроси, като семейството като субект на пастирското служение, брачната литургия, обновения език и мисионерската откритост.

 

Генералният секретар на Синода на епископите отбеляза, че документът се спира на „семейството и църковното му водачество, интеграцията на вярващите в нерегулярно положение, евентуално въвеждане на покаятелен път, както и на въпросите за отговорното възпроизводство, намаляването на раждаемостта, осиновяване и отглеждане, уважение към живота от зачатието до естествения му край и образованието на бъдещите поколения.

 

„Обръщането към икономическите трудности, изпитвани от много семейства, изложени на опасността да станат жертви на лихварството, е много навременно“, добави той. Същото се отнася и за „социално-политическото посвещение на християните в полза на семейството, включително и в международен контекст. Във връзка с това би било добре да бъде подновено предложението за създаване на Харта за правата на семействата, която да е свързана с Универсалната декларация за правата на човека.

 

Кардинал Балдисиери се спря на работата на Секретариата на Синода между едната и другата асамблея, започнала през ноември 2014 г. с представянето на Lineamenta – документ, който се състои от Relatio Synodi и 46 въпроса, посветени на отношението и задълбочаването на синодалните документи. Генералният секретариат посочи, че са били получени отговорите на 99 църковни структури, както и 359 мнения, изпратени свободно от диоцезите, енориите, църковните асоциации, групи вярващи, граждански движения и организации. В този смисъл периодът между двата синода беше описан като „ценна възможност за вслушване в това, което Духът говори в Църквата в многообразието на нейните компоненти.“

 

Накрая, по отношение на начина на работа на предстоящата Генерална асамблея, беше посочено, че тя е редовна, а не извънредна и в съгласие с предложенията на членовете на Синода, „тя ще продължи да следва пътя за развитие на Синода, който ще бъде динамичен, което е по-подходящо за нашето време“.

 

Синодалните отци отново се спряха на необходимостта от избягване на „дългите индивидуални изказвания, както и по време на предходните заседания, като тези изказвания да бъдат разпределени във времето. Трите седмици от Синода ще бъдат посветени съответно на всяка една от главите в Instrumentum Laboris. „В края на третата седмица ще бъде оставено време за изготвяне на заключителния документ, който ще бъде представен на Асамблеята за последни промени в текста, преди неговото одобрение. Начинът на работа дава възможност за намесата на тези структури, които имат това право, включително и в края на деня. Очаква се след неговото написване заключителният документ да бъде представен за одобрение от Св. Отец.

 

По отношение на прозрачността на работата по време на Синода, кардиналът посочи убеждението на Св. Отец, че „Синодът е място, в което действа Св. Дух, а не е парламент. Синодалните отци са приканени да изразяват своето мнение внимателно. Те ще бъдат свободни да комуникират с медиите по свое усмотрение и на своя отговорност.
 Източник: Vatican Information Service